GDPR-tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Crafthouse Oy (Y-tunnus 1800925-7)

Atomitie 5

00370 Helsinki

Suomi


2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Katja Kortealho, info@crafthouse.fi, puh. 010 837 0100


3. Rekisterit

- Asiakasrekisteri

- Yhteistyökumppanirekisteri

- Työntekijärekisteri

- Markkinointirekisteri


4. Rekisterien suojauksen periaatteet

Crafthouse Oy:n tietokannat sijaitsevat Euroopan Unionin alueella. Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Tietoja käsitellään suojattujen SSL-yhteyksien kautta.


Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.


Crafthouse Oy suojaa rekistereitä parhaansa mukaan.


Tietomurtoa epäiltäessä Crafthouse Oy ilmoittaa siitä viipymättä kaikille asianosaisille, joihin murto on kohdistunut ja ryhtyy tämän jälkeen tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin.


5. Tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja niin kauan, kunnes asianosainen pyytää poistamaan ne tai tietoja ei enää tarvita alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Asiakasrekisterin tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti vähintään kuusi vuotta asiakkuussuhteen päättymisen jälkeen.


6. Rekisterien käyttötarkoitus ja tietojen luovutus

Edellämainituissa rekistereissä ylläpidetään Crafthouse Oy:n asiakas-, kumppani- tai työsuhteen perusteella saatuja tietoja sekä osoitepalvelutarjoajien luovuttamia tietoja. Tietoja käsitellään palvelujen ja tuotteiden myyntiin, markkinointiin ja toimittamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen.


Lisäksi, henkilötietoja käytetään tapahtumien järjestämiseen, mainontaan ja markkinointiin sekä muuhun asiakasviestintään. Tapahtumailmoittautumisten yhteydessä luovutettuja henkilötietoja voidaan käyttää tapahtumaan liittyvissä palveluissa, kuten mobiilisovelluksessa tai verkostoitumistyökaluissa, niiden tuottamiseen tarvittavassa laajuudessa.


Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen oikeuteen kehittää liiketoimintaa ja asiakassuhteita.


Rekisterien tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei laki määrätyssä tilanteessa nimenomaisesti toisin edellytä.


7. Rekisterin tietolähteet

Rekisterit koostetaan Crafthouse Oy:n asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista käytettävissä olevista julksista tai yksityisistä tietokannoista. Tietoja voidaan kerätä myös hyödyntämällä evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita.


8. Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja yhteistyökumppani- ja markkinointirekisterissä ylläpidetään yrityksen ja niiden yhteyshenkilöiden osalta seuraavia tietoja: Nimi, Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, käyntiosoite, laskutusosoite ja tiedot maksusuorituksista.


Työntekijärekistereissä ylläpidetään edellämainittujen tietojen lisäksi seuraavia tietoja: Henkilötunnus, verotustiedot ja pankkiyhteys.


9. Tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja kielto-oikeus

Rekisteriin merkityllä asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa, pyytää Crafthouse Oy:tä korjaamaan virheelliset tiedot, ja kieltää häntä itseään koskevien tietojen käyttäminen markkinointiviestinnässä.


Mahdollinen tarkastuspyyntö, korjausvaatimus tai kieltopyyntö on lähetettävä kirjallisesti tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.


10. Evästeet

Crafthouse Oy käyttää internetsivuillaan evästeitä. Lisäksi sivuilla käytetään Google Analytics -palvelua, joka voi asettaa omia evästeitään. Evästeet ovat tarpeellisia sivujen asianmukaisen toiminnan kannalta.


11. IP-osoitteet

Crafthouse Oy:n internetsivuilla ja Crafthouse Oy:n tarjoamissa palveluissa vierailevien käyttäjien IP-osoitteet tallennetaan automaattisesti lokitiedostoihin. Lokia käytetään tilastointitarkoituksiin ja virheselvityksiin. Lokiin on pääsy vain Crafthouse Oy:n henkilöstöllä ja ko. palvelinta ylläpitävällä yrityksellä.


12. Linkit muihin www-sivustoihin

Crafthouse Oy:n ylläpitämillä sivuilla on linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille verkkosivuille. Crafthouse Oy ei vastaa näiden ulkopuolisten sivujen turvallisuudesta, sisällöstä eikä kyseisillä sivuilla kerätyistä tiedoista.od